30.05.2017.

✿ Klonite se 7 velikih grijeha ✿

EBU HUREJRE ABDURRAHMAN prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao:

"Klonite se sedam velikih grijeha!” A koji su to grijesi?”, upitaše ga, a on reče:

1. Pripisivanje druga Allahu swt

2. Sihr

3. Bespravno ubijanje onoga koga je Allah swt zabranio ubiti

4. Uzimanje kamata

5. Otimanje imetka siročadi

6. Bježanje s bojnog polja i

7. Potvaranje za blud čednih i bezazlenih vjernica.”

30.05.2017.

✿ Za šta doviti u ramazanske mubarek dane i noći? ✿

Sačini spisak dova i u njih uključite sve što vam treba i što želite, bilo da se radi o duhovnim ili ovosvjetskim potrebama. Ne stidi se od Allaha tražiti bilo šta, osim ono što je grijeh. Traži samo ono što je dobro. Taj spisak dova neka uvijek bude uz tebe i uči dove sa tog spiska svakodnevno, posebno tokom ramazana, umre, Hadždža, sedžde i noćnog-namaza, jer sve su to prilike kada se dova prima.
Primjer liste dova za šta sve možete doviti Allahu swt:

1. Oprost grijeha
2. Ulazak u Džennet
3. Hlad Arša na Sudnjem danu
4. Dobar završetak (na dunjaluku)
5. Finansijska neovisnost i halal imetak
6. Pravedna i ljupka supruga
7. Pravedna i ljupka djeca
8. Solidan auto
9. Pomoć u zavrašavanju studija
10. Pomoć pri pokretanju biznisa
11. Dobro zdravlje
12. Zaštita od svih vrsta harama
13. Mogućnost da često putujem
14. Mogućnost da odem na umru iduće godine

30.05.2017.

✿ Deset načina zaštitite od šejtana ✿

Ibnul Kajjim, Alah mu se smilovao, kaže da se od šejtana možemo zaštiti na deset načina:

1. Traženjem zaštite kod Allaha.

2.Učenje sura (El-Felek i En-Nas) je štit

One na zadivljujući način štite od šejtana. Zato je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Utjecatelji se neće utjecati njima sličnim.”(1) Njima je tražio zaštitu svake noći pred spavanje, (2) i Ukbeu je naredio da ih uči na kraju svakog namaza. (3) Rekao je: “Doista, onaj koji ih prouči uz suru El-Ihlas tri puta kada omrkne i tri puta kada osvane, bit će mu dovoljna zaštita.”(4)

3. Učenje Ajetul-kursijje

Muhammed ibn Sirin prenosi od Ebu Hurejrea da je rekao: “Zadužio me je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da čuvam zekat u ramazanu. Došao mi je neko i uzimao od hrane, pa sam ga uhvatio i rekao mu: ‘Prijavit ću te kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Čovjek reče: ‘Kada legneš u postelju, prouči Ajetul-kursijju. Allah će ti zbog toga poslati čuvara, pa ti se neće približavati šejtan dokne osvaneš. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Rekao ti je istinu, premda je šejtan lažov.” (5)

4. Učenje sure El-Bekara

Sehl ibn Abdullah prenosi od Ebu Hurejrea da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nemojte vaše kuće pretvarati u grobove, jer u kuću u kojoj se uči El-Bekara ne ulazi šejtan.”(6)

5. Učenje kraja sure EI-Bekare

Ebu Musa el-Ensari (7) je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ‘Ko prouči dva ajeta s kraja sure EI-Bekare svake noći, bit će m u dovoljno.’“(8) Kod Tirmizije stoji od Nu’mana ibn Bešira da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah je 2 000 godina prije nego što je stvorio stvorenja zapisao knjigu, od koje je objavio dva ajeta kojima je završena sura El-Bekare. Oni se uče u kući da se šejtan ne bi tri noći približio.” (9)

6.  Učenje početka sure El-Mu’min sve do riječi: ‘Njemu se sve vraća, sa Ajetul-kursijjom. Abdurrahman ibn Ebu Bekr prenosi od Ebu Mulejke – njemu je prenio Zurare ibn Mus’aba, a ovome Ebu Seleine – da je Ebu Hurejre rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ‘Ko prouči od sure El-Mu’min Ha mim do riječi – Njemu se sve vraća, i Ajetul-kursiju kada osvane, bit će sačuvan dok ne omrkne, a ko ih prouči kad omrkne, bit će sačuvan dok ne osvane.” (10) Iako se prigovaralo Abdurrahman el-Mulejkievom pamćenju, hadis ima dodatne rivajete koji ga jačaju, pa je prihvatljiv uprkos njegovoj usamljenosti.

7. La ilahe illallah vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej’in kadir – Nema božanstva mimo Allaha, Koji nema sudruga, Njemu pripada vlast i hvala, i On doista sve može.

Sumejj mevla Ebu Bekr prenosi od Ebu Saliha, a on od Ebu Hurejrea, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko sto puta u jednom danu kaže: La ilahe illallah vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej’in kadir, kao da je oslobodio deset robova. Bit će mu upisano sto dobrih djela, izbrisano sto loših, toga dana će biti zaštićen od šejtana dok ne omrkne i niko neće ništa bolje uraditi od njega, osim čovjek koji to bude više puta izgovorio.” (11) Ovo je štit izuzetno velike i veličanstvene koristi, lagahan i lahak onome kome ga Allah olakša.

8. Jedan od najkorisnijih štitova je mnoštvo spominjanja Allaha, azze ve dželle.

Haris el-Eš ‘ari prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah je naredio Jahji, Zekerijinom sinu, pet stvari po kojima treba da radi, i naredio je Israelićanima da po njima rade. Jahja ih je umalo zapostavio, pa mu je Isa rekao: ‘Allah ti je naredio pet stvari da po njima radiš i da narediš Israelićanima da po njima rade, pa ili ćeš im ti narediti, ili ću to ja učiniti!’ Jahja reče: ‘Bojim se da ne budem utjeran u zemlju ili kažnjen ako me pretekneš u tome.’ Okupio je ljude u Bejtul-makdisu, spremio se, sjeli su na balkone, pa im je rekao: ‘Allah mi je naredio pet stvari da po njima radim i da vama naredim da po njima radite:

a) Obožavate Allaha i ništa Mu ne pridružujete. Onaj ko učini širk Allahu je kao čovjek koji kupi roba isključivo od svog imetka, zlatom ili srebrom, pa kaže: ‘Ovo je moja kuća, ovo je moj posao, pa radi i služi mi’ – a on radi i služi drugom. Ko bi od vas bio zadovoljan da njegov rob tako postupa?

b) Allah vam je naredio namaz, pa kada klanjate, nemojte se okretati, jer Allah okreće Svoje lice prema licu roba dok je u namazu, ukoliko se ne okreće.

c) Postite. Postač je poput čovjeka koji je zbog prijatnog mirisa iz paketa miska prihvatljiv u društvu. A miris postača je kod Allaha ljepši od mirisa miska.

d) Dijelite sadaku. Čovjek koji udjeljuje sadaku je poput čovjeka kojeg je zarobio neprijatelj, svezao mu ruku za vrat i pripremio se da ga po njemu udari, a on rekao:
‘Ja ću ga otkupiti (vrat) od vas za koliko hoćete’ – i tako je otkupio sebe.

e) Spominjite Allaha. Onaj ko spominje Allaha je poput čovjeka koga neprijatelj prati u stopu, a on se skloni u zaštićenu tvrđavu, i tako se sačuva. Od šejtana čuva jedino spominjanje Allaha.’”

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže : “I ja vam naređujem pet stvari koje mi je Allah naredio: Slušanje, pokoravanje, džihad, hidžru i džemat. Doista, ko se odvoji od džemata koliko pedalj, sa svog vrata je skinuo lanac islama. Ko bude pozivao džahilijetu, on je od Džehenemlija.” Čovjek reče: “Allahov Poslaniče, makar klanjao i postio?” “Makar klanjao i postio. Zovite se onako kako vas je Allah nazvao: muslimanima, vjernicima, Allahovim robovima.” – odgovori Poslanik. (12)

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je u ovom hadisu obavijestio da se rob neće zaštititi od šejtana, osim spominjanjem Allaha. Na ovo ukazuje sura En-Nas, jer se u njoj šejtan opisuje da je hannas – onaj koji zle misli unosi u srca ljudi. Na spomen Allaha on zaostane, sabere se i povuče, a kada rob zanemari spominjanje Allaha, onda šejtan šapuće njegovom srcu i ubacuje mu vesvese, koje su početak svakog zla.

9. Abdest i namaz. Ovo je jedan od najvećih štitova protiv šejtana, pogotovo kada uzastopno dođu srdžba i strast, jer to je vatra koja ključa u srcu sina Ademovog.

Ebu Seid el-Hudri prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Doista je srdžba crvenilo u srcu sina Ademovog. Zar niste vidjeli crvenilo njegovih očiju i nateknutost njegovih žila kucavica. Ko osjeti nešto od toga, neka se priljubi za zemlju.”(13) U drugom predanju stoji: “Doista je šejtan stvoren od vatre, i doista se vatra gasi vodom.”(14) Ničim rob ne može ugasiti srdžbu i strasti kao što može abdestom i namazom. To je vatra, a abdest je gasi, a kada namaz nastupi sa skrušenošću i posvećenošću Allahu, odnosi trag svega toga. Dovoljan dokaz ovome je iskustvo.

10. Suzdržavanje od nepotrebnog gledanja, govora, hrane i miješanja sa ljudima, jer šejtan ovladava sinom Ademovim i postiže cilj kroz ovo četvero vrata.

Ivor: n-um.com

Autor: Ibn Kajjim el-Džewzijje, rahimehullah

Medicina srca i duše

29.05.2017.

✿ Poslanik saws joj u snu rekao za lijek ✿

Odlomak iz priče  Ehlimane kojoj je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u snu rekao za lijek.

"Allah je dao da sanjam taj san. Vidjela sam Poslanika a.s. kako sjedi u halki, u džamiji, a u halki su sjedili još neki muškarci. Bila sam jedina žena od prisutnih, pa mi je bilo malo neprijatno zbog toga, ali u isto vrijeme drago što vidim Poslanika. Pored mene je sjedio moj otac, i kad sam ga vidjela, smirila sam se. Nakon što se proučio odlomak iz Kur'ana Časnog, Poslanik me pogledao i upitao: "Znaš li ti priču o maslini?" Razmislila sam i naumpala mi je priča o golubici i maslini. I taman kad sam htjela odgovoriti, babo se obrati Poslaniku i zamoli ga da upita nekog drugog, jer je vidio da mi je neugodno što sam u centru pažnje. Tad sam se probudila - kaže Ehlimana."

"Uskoro su njeni roditelji otišli na umru i vratili se s dosta maslinovog ulja koje su dobili na poklon od svojih prijatelja.

- Kad je to ulje došlo u kuću, počela sam ga redovno piti, deset dana u kontinuitetu po četiri kašike na dan. Majka mi je bila velika podrška, stalno me ohrabrivala. Ona me napominjala da redovno pijem ulje. Pokušala sam njime ispirati uši, ali nisam mogla zbog bolova. Onda mi je majka rekla da proučim nešto iz Kur'ana na to ulje koje ću piti i ja sam učila posljednja tri ajeta sure El-Bekare, Ihlas, Felek, Nas i još neke sure. Nakon deset dana korištenja maslinovog ulja sjedila sam u kući i ponavljala upravo posljednje ajete sure El-Bekare, jer su mi ti ajeti bili na redu u učenju hifza. Inače, posljednja dva ajeta te sure uče se kao ašare Amenerresulu i poznati su i onima koji ne uče Kur'an napamet. Majka me zamolila da učim glasnije kako bi i ona čula učenje. Te sam ajete neprestano učila oko pola sata. U jednom momentu sam samo osjetila da mi je nešto puklo u ušima, kao kad se mijenja nadmorska visina pa pritisak pucketa, s tim da je ovo bilo mnogo jače. Puklo je u oba uha i to me na trenutak zaboljelo. Kako se to desilo, ja sam prestala s učenjem, usred ajeta. U tom trenutku majka je ušla u sobu i pitala zbog čega sam prestala s učenjem. Kad sam je čula, suze su počele same teći. Pogledala sam u nju i pitala je: "Zašto galamiš?" Shvatila sam u tom trenu da i ja galamim. Ona mi je odgovorila da uopće ne galami, već da normalno priča. To je bilo prvi put u životu da sam normalno čula pa se i meni učinilo da se derem - kaže Ehlimana."

Čitavu priču možete pročitati OVDJE.

29.05.2017.

✿ Allahova pomoć za trojicu ✿

Ebu-Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Trojici ljudi Allah se obavezao da pomogne: onome ko se ženi želeći da se sačuva poroka, robu koji želi da se otkupi i borcu (gaziji) na Allahovom putu.'' (Tirmizi,Nesai, Ibn Madže i Ahmed)

28.05.2017.

✿ Ako me ne nađete u Džennetu zauzmite se za mene ✿

Uzmimo sebi ovo kao emanet...
Ako me ne nađete u Džennetu sa vama, pitajte za mene.
Oni koji uđu u Džennet, a tamo ne nađu svoju braću sa kojom su bili u dobru na Dunjaluku, imat će mogućnost da se zagovaraju za njih.
Reći će: “Gospodaru, imamo braće sa kojima smo zajedno klanjali i postili na Dunjaluku, ali ih ne vidimo među nama”  ! Allah će im odgovoriti:
“Idite do Džehennema i izvadite sve one koji u srcu imaju trun dobra!” (Buhari i Muslim)
Rekao je Allahov Poslanik sallAllahu alejhi we sellem: “Čovjek će doći u Džennet i, vidjevši svoga prijatelja u vatri, reći: “Šta li je uradio moj prijatelj”? Uzvišeni će tada reći: “Izvadite njegovog prijatelja iz vatre!” Oni koji će ostati u Džehennemu će reći: “Kamo sreće da i mi imamo nekoga ko bi se zagovarao za nas”.

Rekao je Hasan El-Basri: “Nađite što više prijatelja u islamu, jer će na Sudnjem danu imati mogućnost da se zagovaraju za vas!”.

Ibn Kajjim je govorio: “Ako me ne vidite među vama u Džennetu, raspitajte se za mene, možda to bude razlog moga ulaska u Allahove blagodati”!!!

28.05.2017.

✿ Djelo sa kojim ćeš najviše obradovati Uzvišenog Allaha u ramazanu ✿

28.05.2017.

✿ Savjeti za ramazan ✿

26.05.2017.

✿ Ko bude zauzet Kur'anom i spominjanjem Allaha ✿

26.05.2017.

✿ Dočekali gosta ✿

Hvala Allahu što nam je dozvolio da dočekamo i ovaj ramazan. Koliko li je onih koji su rekli e ovaj ramazan ću da postim i da se pokajem i počnem klanjati a nisu među živima.
Braćo i sestre Allah vam svako dobro dao iskoristimo ovaj ramazan kao da je posljednji. Potrudimo se da učinimo što više dobrih djela jer svako dobro djelo u ramazanu se višestruko nagrađuje. Oprostimo onima koji su nam nanijeli nepravdu, ako nam je neko dužan nešto oprostimo mu dug Allaha radi. I ne zaboravit dovu jedni za druge, jer ta dova je kod Allaha primljenja.
Es-selamu alejkum i neka vam Allah u ovim mubarek danim podari svoj oprost i milost.


Noviji postovi | Stariji postovi