10.10.2017.

✿ Munkir i Nekir - dva meleka u kaburu ✿