10.04.2015.

✿ Poziv u Džennet ✿

✿ Da li želiš proučiti trećinu Kur'ana za pola minute?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''KUL HUWALLAHU EHAD – ima vrijednost trećine Kur'ana.'' (Muslim)

✿ Da li želiš to da te Allah dželle še'nuhu, sačuva?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko bude klanjao sabah – namaz, taj je pod zaštitom Allaha dželle še'nuhu.'' (Muslim)

✿ Da li želiš biti u Allahovoj dželle še'nuhu, blizini?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Rob je najbliži svome Gospodaru dok je na sedždi, s toga uvećajte svoje dove.'' (Muslim)

Da li želiš steći nagradu Hadždža?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: '' 'Umrah u toku Ramazana, ima nagradu Hadždža, ili Hadždža sa mnom.'' (Buhari, Muslim)

✿ Da li želiš imati kuću u Džennetu?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko napravi mesdžid (džamiju), u ime Allaha dželle še'nuhu, Allah će mu sagraditi sličnu u džennetu.'' (Muslim)

✿ Da li želiš steći Allahovu naklonost i zadovoljstvo?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Allah dželle še'nuhu, je zadovoljan Svojim robom onda kada on završi sa jelom pa potom Mu zahvali zbog tog n'imeta, ili kad popije nešto, i zahvali se na tome.'' (Muslim)

✿ Da li želiš da ti se ukabuli tj. primi, dova?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Dova između ezana i ikameta se ne odbija.'' (Ebu Davud)

✿ Da li želiš steći nagradu kao da si čitav život postio?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Post tri dana svakog mjeseca, je poput posta cijeloga života.'' (Buhari, Muslim)

Da li želiš steći dobrih dijela, veličine brda?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko bude sa umrlim, sve dok mu se ne preklanja dženaze-namaz, imaće nagradu jednog kirata; a ko bude sa umrlim, sve dok ne bude ukopan, imaće nagradu dva kirata! Rekoše: A šta je nagrada dva kirata? Reče: Nagrada dva kirata je poput dva ogromna brda.'' (Buhari, Muslim)

✿ Da li želiš biti u društvu Poslanika, u Džennetu?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ja, i skrbnik siročeta, ćemo biti u Džennetu ovako blizu – pa pokaza svojim srednjim prstom i kažiprstom.'' (Buhari)

✿  Da li želiš da ti Poslanik lično garantuje Džennet?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko mi bude garantovao za ono što mu je između vilica, i za ono što mu je među nogama, ja mu garantujem Džennet.'' (Buhari, Muslim)

✿ Da li želiš da ti se ne prekida nagrada za tvoja dijela, i nakon tvoje smrti?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Čovjeku, kada umre, prestaju teći sevapi za njegova dijela, osim u tri slučaja: trajne sadake (vakuf, česma, džamija ...), korisna znanja ili dobro odgojena dijeteta, koje će se moliti za njega.'' (Muslim)

✿ Da li želiš jednu od riznica Dženneta?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''LA HAWLE WE LA KUWETE ILLA BILLAH – NEMA SNAGE NITI MOĆI, OSIM U ALLAHA - je jedna od džennetskih riznica.'' (Buhari, Muslim)

✿ Da li želiš nagradu kao da si klanjao cijelu noć?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko bude klanjao jaciju - namaz, u džema'atu, kao da je klanjao pola noći, a ko bude klanjao sabah – namaz, u džema'atu, kao da je cijelu noć klanjao.'' (Muslim)

✿ Da li želiš da ti oteža tas, na vagi dobrih dijela na Sudnjemu danu?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Dvije riječi, su drage Milostivom, lahke na jeziku, a teške na vagi: SUBHANALLAHI WE BI HAMDIHI, SUBHANALLAHIL-'AZIM.'' (Buhari)

✿ Da li želiš berićet u opskrbi, i duži život?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko želi da mu opskrba bude berićetna, te da mu se produži život, neka spaja rodbinske veze.'' (Buhari)

✿ Da li želiš to da je Allahu dželle še'nuhu, drag susret s tobom?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko želi susresti se sa Allahom dželle še'nuhu, Allah dželle še'nuhu, se želi susresti s njime.'' (Buhari)

✿ Da li želiš da ti se oproste (mali) grijesi, pa i ako ih bude bilo mnogo?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko bude izgovorio - SUBHANALLAHI WE BI HAMDIHI – stotinu puta u jednome danu, biće mu izbrisani (mali), grijesi, makar ih bilo poput morske pjene.''

✿ Da li želiš to da budeš udaljen od vatre sedamdeset jeseni?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko bude postio jedan dan na Allahovome putu, Allah će udaljiti njegovo lice od vatre sedamdeset jeseni.'' (Buhari)

✿ Da li želiš to da Allah dželle še'nuhu, donese salevat (blagoslov), na tebe?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko donese na mene salevat, Allah će mu, zbog toga, deset puta donijeti salevat na njega.'' (Muslim)

✿ Da li želiš da te Allah dželle še'nuhu, uzdigne?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Nema osobe, koja se ponizila pred Allahom dž.š., a da je Allah dželle še'nuhu, nije uzdigao.'' (Muslim)