01.04.2015.

✿ Djela koja brišu grijehe ✿

✿  Pokajanje, na arapskom jeziku ‘tevba’ - Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ je rekao: "Ko se pokaje prije nego sto Sunce izadje sa zapada, On ce mu primiti tevbu." (Muslim, br. 2703). Muhammed, , sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ takođe kaže: "Doista uzvišeni Allah prima tevbu čovjeka sve dok duša ne dođe u grkljan."

✿  Izlazak radi traženja znanja - Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ kaže: "Ko bude slijedio put koji vodi ka nauci, Allah će mu olakšati put do Dženneta." (Muslim, br. 2699)

✿  Spominjanje Allaha - Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, kaže: "Hoćete li da vas obavijestim o najboljim djelima vašim, najcjenjenijim kod vašeg Vladara, najvećim po deredžama, boljim za vas od dijeljenja srebra i zlata, vrednijim nego da sretnete vašeg neprijatelja, udarate po njihovim vratovima a oni udaraju po vašim?" Ashabi su odgovorili: "Dakako, Allahov poslaniče!" On odgovara: "Spominjanje uzvišenog Allaha." (Tirmizi, br. 3347)

✿  Činjenje dobra i upućivanje na dobro - Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, kaže: "Svako dobro djelo je sadaka, a ko upućuje na dobro kao da ga i čini." (Buhari, 10/374 i Muslim br. 1005)

✿  Vrijednost poziva u Allahovu vjeru - Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ je kazao: "Ko bude pozivao na pravi put ima nagradu svih onih koji ga slijede, s tim što se njihova nagrada ništa ne umanjuje." (Muslim, br. 2674)

✿  Naređivanje dobra a zabranjivanje zla - Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ je rekao: "Ko od vas vidi ružno djelo, neka ga ukloni rukom, a ako ne može, onda jezikom, a ako i to ne mogne neka ga srcem osudi a to je znak najslabijeg imana." (Muslim, br. 49)

✿  Učenje Kur'ana - Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ je rekao: "Učite Kur'an. Kur'an će se na Sudnjem danu pojaviti u ulozi šefadžije onome ko ga bude učio." (Muslim, br. 804)

✿  Poučavanje Kur'anu i njegovo učenje - Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, je rekao: "Najbolji među vama je onaj koji uči Kur'an i druge poučava tome." (Buhari, 9/66)

✿  Nazivanje selama - Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, je rekao: "Nećete ući u Džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. Hoćete li da vas uputim na nešto što ako budete radili voljet ćete se? Širite među sobom selam." (Muslim, br.54)

✿  Post u mjesecu ramazanu

Bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, rekao: "Ko bude postio mjesec ramazan, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi."

✿  Noć Lejletul-kadra

Bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, rekao: "Ko provede Lejletul-kadr u ibadetu, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi."

✿  Propisno obavljen hadž

Bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, radijalahu anhu, da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, kako kaže: "Ko obavi hadž Allaha radi, i pri tome se bude čuvao ružnog govora i loših djela, vratit će se čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila."

✿  Obavljanje umre

Bilježi Muslim od Ebu Hurejre, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, rekao: "Umra do umre briše grijehe počinjene između njih."

✿  Udjeljivanje sadake

Bilježi Buharija od Muaza, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, rekao: "Sadaka poništava loša djela kao što voda gasi vatru."

✿  Učiniti dobro djelo nakon lošeg

Kaže Uzvišeni Allah: "I obavljaj molitvu početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju rđava. To je pouka za one koji pouku žele." (Hud, 114) Bilježe Ahmed i Tirmizi od Ebu Zerra, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, rekao: "Boj se Allaha gdje god bio, i uvijek nakon lošeg djela učini dobro čime ćeš izbrisati loše i ophodi se prema ljudima na najljepši način."  Pod grijesima se misli na male grijehe. Onaj ko počini neki od velikih grijeha treba uraditi sljedeće:
- pokajati se zbog počinjenog grijeha,
- ostaviti činjenje dotičnog grijeha,
- donijeti čvrstu odluku da više neće činiti taj grijeh,
- vratiti pravo onome kome je učinjena nepravda

✿   Dva rekata nafile nakon počinjenog grijeha

Bilježi Ebu Davud od Ebu Bekra, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, , sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, rekao: "Nema tog Allahovog roba koji počini loše djelo, zatim propisno abdesti, klanja dva rekata dobrovoljnog namaza, te zamoli Allaha za oprost, a da mu Allah neće oprostiti."

✿   Reći sto puta ‘Subhanallahi ve bi hamdihi’

Bilježe Buharija i Muslim da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, rekao: "Ko u toku dana kaže sto puta subhanallahi ve bi hamdihi, bit će mu oprošteni grijesi, pa makar ih bilo koliko morske pjene."

✿   Izgovoriti sto puta ‘La ilahe illallah vahdehu la šerike lehu…’

Bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, , sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, rekao: "Ko kaže la lahe illellahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šejin kadir" (Nema boga osim Allaha, Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada vlast nad svačim i sva zahvalnost. On sve može), sto puta na dan, imat će nagradu u vrijednosti onoga ko oslobodi roba iz Ismailovog, alejhis-selam, potomstva, upisat će mu se stotinu dobrih djela, obrisat će mu se stotinu loših djela i bit će zaštićen od šejtana toga dana."

✿   Dova poslije sijela

Bilježe Ebu Davud i Tirmizi od Ebu Hurejre, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, rekao: "Onaj ko se zadesi na sijelu, i pri tome izgovori nešto ružno, a zatim prije nego što napusti sijelo kaže: 'Subhaneke allahumme ve bi hamdike ešhedu en la ilahe illa ente, estagfiruke ve etubu ilejke (Allahu moj, slava i zahvala Tebi pripada, svjedočim da nema boga osim Tebe, Tebi se kajem i od Tebe oprost molim)', bit će mu oprošteno ono što je počinio na tom sijelu.''

✿   Donošenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ

Bilježi Muslim i ostali od Ebu Hurejre, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, rekao: "Ko donese na mene salavat jednom, Allah na njega donese salavat deset puta."

✿   Šehadet (smrt na Allahovom putu)

Bilježi Muslim od Abdullaha b. Amra, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, rekao: "Allah će oprostiti šehidu sve osim duga."